Návrat na hlavní stranu

Odbor veřejné správy [ Odbor města nebo obce ]

Podatelna (pošta)

 1. Provádí příjem a rozdělení došlých dokumentů a odesílání dokumentů prostřednictvím spisové služby.
 2. Vede agendu ztrát a nálezů.
 3. Vede evidenci denního tisku a časopisů.
 4. Vede evidenci razítek.
 5. Organizuje a zajišťuje doručovací službu (dopisy úřadu) ve městě  Příboře.
 6. Přijímá, vede a organizuje evidenci stížností a petic podle přijatých pravidel.
 7. Vede evidenci zapůjčených klíčů od nebytových prostor využívaných MÚ a dalšími orgány města.


Evidence obyvatel

 1. Zajišťuje organizačně a technicky sčítání lidu, domů a bytů.
 2. Vede pomocnou evidenci (ÚVS) k doručování povolávacích rozkazů v případě mimořádných událostí.
 3. Plní úkoly vyplývající ze zákona č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Udržuje a provádí změny v seznamech voličů.
 5. Zajišťuje organizačně a technicky volby do ZM a zákonodárných sborů
 6. Vede evidenci obyvatel na přihlašovacích lístcích k trvalému pobytu.
 7. Zabezpečuje agendu rušení trvalého pobytu z moci úřední.
 8. Aktualizuje počítačovou databázi evidence obyvatel.
 9. Spolupracuje při sčítání obyvatel se sčítacími komisaři a sčítacími revizory a ČSÚ.
 10. Zajišťuje vypracování zpráv o pobytech občanů pro jiné státní orgány.
 11. Zabezpečuje předávání povolávacích rozkazů k odvodnímu a přezkumnému řízení v případech mimořádných událostí.
 12. Zpracovává agendu CO a územní vojenské správy (ÚVS).
 13. Přijímá hlášení o odcizení, ztrátě, zničení či poškození občanského průka-zu.
 14. Zabezpečuje distribuci hlášení o odcizení, ztrátě, zničení či poškození občanského průkazu na MÚ v Kopřivnici.


Matrika

 1. Vede agendu narození, uzavření manželství a úmrtí.
 2. Provádí ověřování opisu listin a podpisu na listinách.
 3. Povoluje změny jména a příjmení.
 4. Vydává matriční doklady pro cizinu.
 5. Zpracovává statistická hlášení v oblasti matriky.
 6. Vyjadřuje se k žádostem o státní občanství ČR.
 7. Vydává osvědčení k uzavírání církevních sňatků.
 8. Zabezpečuje sepisování podkladů pro pozůstalostní šetření v případech, kdy není znám dědic.
 9. Spolupracuje s Policií ČR při pečetění bytů.
 10. Zodpovídá za centrální archivaci a skartaci písemností MÚ.
 11. Soustřeďuje sbírky zákonů a tyto poskytuje k nahlédnutí veřejnosti.
 12. Zajišťuje vypracování zpráv o pověsti pro jiné státní orgány a vede jejich přehled.
 13. Spolupracuje s komisí pro občanské záležitosti při akcích této komise.

Přestupková agenda

 1. Vede evidenci a statistiku přestupků.
 2. Zpracovává podklady k návrhovým přestupkům.
 3. Připravuje podklady pro jednání komise k projednávání přestupků.
 4. Spolupracuje s městskou policií a s PČR při šetření přestupků.
 5. Provádí blokové a příkazní řízení.

Czech Point

 1. Vydává výpisy v rámci Czech Pointu.


Úřední deska (informační tabule)

 1. Zveřejňuje příslušné písemnosti MÚ na úřední desce (dále jen „ÚD“) a elektronické ÚD a informačních tabulích. Zajišťuje rozesílání těchto zpráv a informací pro Osadní výbor Prchalov a Hájov.
 2. Zajišťuje pravidelné hlášení městského rozhlasu.


Informační a komunikační technologie

 1. Zabezpečuje činnosti registrace a provozu internetových domén.
 2. Zajišťuje a provádí chod výpočetní techniky (VT) na MÚ.
 3. Zpracovává podklady pro tvorbu rozpočtu v oblasti vybavenosti VT.
 4. Zajišťuje podklady pro inventarizaci softwarového vybavení MÚ.
 5. Zajišťuje a provádí nákup audiovizuální a výpočetní techniky MÚ.
 6. Zodpovídá za čerpání prostředků na nákup svěřené techniky s ohledem na rozpočet své kapitoly.


Právní služby a poradenství

 1. Provádí právní úkony, které vznikají na MÚ, jako produkt činnosti orgánů města Příbora tj. ZM, RM, úředníků města zařazených do MÚ a dále pra-covníků městské knihovny a městské policie na základě jejich podkladů.
 2. Provádí poradenskou činnost v právní problematice odborům MÚ, org. složkám a městské policii na základě jejich podkladů.
 3. Řeší právní problémy města vůči vnějším subjektům ve spolupráci s pracovníky MÚ.
 4. Provádí zastupování města Příbora jako opatrovníka při správních nebo soudních řízeních.
 5. Provádí vymáhání pohledávek v exekučním a soudním stádiu.
 6. Provádí dozor nad zasíláním schválených Nařízení  na krajský úřad a OZV na Ministerstvo vnitra předkladateli Nařízení a OZV.
 7. Zpracovává a vyjadřuje se ke konečným návrhům smluvních vztahů uzavíraných městem.
 8. Podílí se na zpracování zřizovacích listin příspěvkových organizací a jejich novelizací.
 9. Kontroluje správnost a úplnost vnitřních směrnic města a MÚ.


Měsíčník města

 1. Vyhlašuje výběrová řízení na grafickou úpravu a tisk měsíčníku.
 2. Zajišťuje sběr podkladů a příspěvků, příjem inzerce a reklam a jejich přípravu pro grafické zpracování.
 3. Zajišťuje korekturu návrhu měsíčníku města a předání pro tisk.
 4. Zajišťuje distribuci měsíčníku.


Informační centrum

 1. Zabezpečuje poskytování informací např. geografické, historické, možnosti ubytování a stravování, sportovního vyžití, služeb, telefonních čísel, spojů, akcí apod.
 2. Zabezpečuje občanský servis tj. informace občanům ke zjednodušení orientace na MÚ, výdej formulářů, hlášení závad, kopírování, služba internetu, tisky z nosičů, scanování, laminování, kroužková vazba, archivace a výdej poštovní korespondence občanům s trvalým pobytem na náměstí S. Freuda 19, Příbor, 742 58.
 3. Zabezpečuje servis pro zaměstnance MÚ tj. sestavování plánu akcí, předprodej vstupenek na akce pořádané městem, výroba plakátů na kulturní akce, kroužkové vazby, tisk vizitek, výdej telefonních karet, kopírování, výdej uložené pošty MÚ.
 4. Zabezpečuje inventární a účetní práce tj. každodenní evidenci tržeb, stavy kopírek a následné vyúčtování, jednoměsíční inventarizace prodeje a skladu.
 5. V oblasti zajišťování kulturních akcí prostřednictvím pracovníků informačního centra spolupracuje vedoucí Odboru veřejné správy s Vedoucí odboru rozvoje města.


Organizační činnosti

 1. Zajišťuje vyvěšování státní vlajky u příležitosti státních svátků.
 2. Vyjadřuje se k žádostem o shromažďování občanů.
 3. Řídí práci správních zaměstnanců v objektech radnice a učitelského ústavu (uklízečky, údržbář).
 4. Předkládá do RM návrhy na prodej nalezených věcí, zpracovává kupní smlouvy.
 5. Zajišťuje nákup spotřebního materiálu vč. jeho výdeje a evidence.
 6. Zajišťuje chod telefonní ústředny a evidenci telefonních hovorů.
 7. Vede evidenci mobilních telefonů a zajišťuje jejich vyúčtování.
 8. Vede evidenci vydaných klíčů (fyzických i elektronických).
 9. Zajišťuje běžnou údržbu a opravy nebytových prostor využívaných MÚ.
 10. Zajišťuje běžnou údržbu, opravy a obměnu zařízení jednotlivých pracovišť MÚ.
 11. Zajišťuje revize elektrozařízení v prostorách MÚ.

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

FORMULÁŘE A TISKOPISY

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Odbor města nebo obce
AKTUALIZACE: Petra Kantorová (Město Příbor) org. 139, 14.07.2014 v 12:21 hodin

Copyright 1994-2022 © Luděk Šorm