Návrat na hlavní stranu

Hodslavský zpravodaj - září 2010

Hodslavský zpravodaj - září 2010
Společenská kronika
Životní jubilea našich občanů v září 2010
50 let Jaroslav Horák,Vladimír Minář,
55 let Pavol Strelec, Stanislav Bartoň,
60 let Jan Kocián,
70 let Pavel Kudělka,
75 let Jiří Matalík.
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v nastávajícím životě. V červnu se narodili Jakub Ondřejík, Vincent Kohout, v červenci se narodili Antonín Stašek, Filip Bartoň.

Rozloučili jsme se v červenci s Libuší Jarkovskou, Josefem Tomanem.
Vítání občánků
V neděli 19. 9. 2010 v 10.00 a v 11.00 hodin se na Obecním úřadu v Hodslavi-cích uskuteční slavnostní přivítání narozených občánků do svazku naší obce. Pozvánky rodičům budou zaslány poštou.
Dovolená
V pondělí dne 27. 9. 2010 bude Obecní úřad Hodslavice z technických důvodů uzavřen.
P O Z O R ! změna ordinačních hodin
V ordinaci MUDr. Ševely je od 1. 9. 2010 změna ordinačních hodin.

Po 8.00 - 10.00 hodin akutní případy
10.00 - 12.00 hodin jen pro pozvané

Út 13.00 - 15.00 hodin akutní případy
15.00 - 18.00 hodin jen pro pozvané

St, Čt, Pá 7.00 - 9.00 hodin akutní případy
9.00 - 12.00 hodin jen pro pozvané
Objednat se je možno na tel. 556 750 335 nebo přímo u sestřičky v ordinaci.
Naší snahou je zkrácení čekací doby pacientů na ošetření v ordinaci praktického lékaře.
Svoz nebezpečného odpadu
V měsíci říjnu proběhne v Hodslavicích svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, a to v sobotu 2. října 2010.
Sběrná místa:
- na dolním konci u autobusové zastávky v době od 8.00 do 9.00 hodin,
- u hasičské zbrojnice od 9.00 do 10.00 hodin,
- u Obecního domu od 10.00 do 12.00 hodin.
K velkoobjemovému odpadu patří: vysloužilé domácí spotřebiče, koberce, pneumatiky, sanitární keramika a podobné předměty. Ne stavební odpad!
K nebezpečnému odpadu řadíme: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, maziva, ředidla, barvy a různé chemikálie, farmaceutický odpad.
Žádáme občany, aby odpad přiváželi až v den sběru a časovém sledu na určená místa, protože jak pracovníci Technických služeb Nový Jičín, tak obecního úřadu budou tento odpad přebírat a třídit. Je možno dovézt i železný šrot.
Žádáme občany, aby odpad zajistili tak, aby nedošlo ke znečištění okolí a životního prostředí.
Zdenek Plešek, místostarosta
Sokolská cvičení
Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice zahájí v pondělí 4. října 2010 opět svá pravidelná cvičení v tělocvičně ZŠ.

* ženy, dorostenky pondělí 19.00 - 20.00 hodin,
* mladší a starší žákyně úterý 17.30 - 18.30 hodin,
* ženy (zdravotní cvičení) úterý 18.30 - 19.30 hodin,
* rodiče a děti středa 17.00 - 18.000 hodin ,
* cvičení jógy středa od 19.00 hod. (od 6. 10. 2010 v MŠ).
Poplatek za odvoz komunálního odpadu
Připomínáme občanům, kteří mají dosud zaplacenou jen polovinu poplatku 215,- Kč na osobu za odvoz komunálního odpadu, že druhou část mohou uhradit do 6. října 2010. Poplatek lze zaplatit přímo na pokladně OÚ pouze v pondělí a ve středu od 8.00-11.00 od 13.00-17.00 hod., popř. na účet OÚ 1765703319/0800 pod var. symbolem 3722000xxx, do posledních kolonek místo xxx vepsat číslo popisné svého domu např. 022.
Poplatek za psa
Upomínáme majitele psů, kteří nemají zaplacen letošní poplatek 150 Kč za psa, aby tak učinili do 6. 10. 2010. Zaplatit lze stejným způsobem jako za odvoz komunálního odpadu.
Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 16. 8. 2010 se uskutečnilo 20. zasedání zastupitelstva obce, které schválilo:
 koupi pozemku parc. č. 948 o výměře 380 m2 v k. ú. Hodslavice od pí. Ludmily Heczkové za cenu 1 m2 za 170 Kč, tj. za 64 600 Kč,
 prodej pozemku parc. č. 1218 o výměře 67 m2 v k.ú. Hodslavice p. Ing. Janu Tomanovi za 90 Kč za l m2, tj. za 6 030 Kč,
 prodej pozemku parc. č. 10/2 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Hodslavice pí. Marcele Černochové za 70 Kč za 1 m2, tj. za 7000 Kč,
 rozpočtové opatření č.2: příjmy navýšení o 4 505 000 Kč a výdaje navýšení o 4 505 000 Kč,
 prodej bytu v čp. 78 p. Petru Melichaříkovi staršímu a p. Petru Melichaříkovi ml. za cenu 450 000 Kč,
 smlouvu o dílo s ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. na stavbu "Povodňové škody v obci Hodslavice most M1 u č.p. 99",
 přijetí investičního úvěru u České spořitelny, a.s., ve výši 3 000 000,- Kč na financo-vání koupě Společenského domu s termínem splacení nejpozději do 31.12.2016. Investiční úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy obce,
 smlouvu o výpůjčce s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje na čerpadlo plovoucí motorové NIAGARA 1,
 výjimku z nejnižšího počtu dětí ve třídě MŠ na počet 52,
 výjimku pro počet žáků ve školním roce 2010/2011 v základní škole,
 žádost obce Mořkov o umístění ČOV na parcele č.1777/68 k.ú. Hodslavice.
Zprávičky ze školy
Slavnostní přivítání prvňáčků 1. 9. 2010
Již několik let se na naší škole stává tradicí, že v tento den vítají a uvádějí prvňáčky do školních lavic ti nejstarší - žáci 9. ročníku. Nebylo tomu jinak ani letos.
Po zahajovacích slovech pana ředitele Hlouška se před těmi dvanácti novými tvářička-mi najednou zjevili známí pohádkoví trpaslíci v čele s krásnou Sněhurkou, za doprovodu jejich snadno zapamatovatelné písničky Hej, hou, hej, hou, trpaslíci jdou.... Jaké bylo milé překvapení, že tito trpaslíci (jinak žáci 9.třídy) i Sněhurka (slečna asistentka Klára R.) se zastavili právě u našich budoucích prvňáčků! Ten první z nich se hned chopil mikrofonu a nebojácně k nim začal hovořit. Poté začal jmenovat ty, kteří se měli za chvíli stát novými žáčky školy. A jakmile zaznělo první jméno, jeden z trpaslíků si pro něj přišel a předvedl ho před Sněhurku, která jej okamžitě obdarovala malými dárečky a "kouzelným"jablkem. A tak to šlo jméno po jménu, až se ze všech adeptů na prvňáčky nakonec stali prvňáčci skuteční.
Následoval veliký potlesk a rozloučení jak s trpaslíky, tak se Sněhurkou. Slova se potom ujal pan starosta a pan ředitel, kteří všem zúčastněným popřáli klidný a úspěšný nový školní rok, čímž celé slavností uvítání ukončili.

9. 9. 2010 proběhne od 7. 30hodin focení žáků první třídy.

21. 9. 2010 se koná plenární schůze rodičů v aule školy od 17.30hodin.

na 12. 11. 2010 připravujeme pro širokou veřejnost Den otevřených dveří.
(Neprošlo jazykovou úpravou.)
Mgr. Viktor Petrskovský
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Jedná se o dvouleté zájmové studium určené starším občanům především se středoškolským vzděláním.
Studium probíhá jedenkrát za 14 dní od 15.00 do 18.00 hodin v prostorách pobočky Vysoké školy podnikání, a.s. na ulici Bohuslava Martinů v Novém Jičíně.
Roční poplatek činí 2 500,- Kč (pro občany města Nový Jičín 1 000,- Kč).
Zahájení studia v říjnu 2010
Studijní plán:


1.ročník :
Základy práce na PC I.
Evropská unie
Dějiny Novojičínska I.
Dialog s počítačem
2.ročník :
Dějiny Novojičínska II.
Dějiny umění
Základy práva
Zdravý životní styl


Absolventům studia bude vydáno Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání "Univerzita III. věku".
Přihlášku obdržíte na pobočce Všp, a.s - Bohuslava Martinů 4, Nový Jičín.
Přihlásit se můžete do 25. 9. 2010.
Kontakt: tel.: 556 730 335, e-mail: simkova.vsp@centrum.cz

___________________________________________________MOŘKOV__________
Nádražní ul. - budova nádraží ČD

Děti a rodiče: Cvičení rodičů s dětmi. Správná manipulace s miminky. Masáže kojenců a batolat.
Společná výtvarná a tvořivá činnost. Dramatická výchova. Angličtina pro děti od 3 do 10 let.
___________________________________________________________________________________________

Pro těhotné: Cvičení a masáže.
Příprava k porodu (TATÍNCI VÍTÁNI !)
___________________________________________________________________________________________

Pro rodiče: Příprava na rodičovství.
Kurzy o přirozeném kontaktním rodičovství.
Komunikace s dětmi.

***Toto psychologicko-sociální poradenství poskytujeme také v prostorách občanského sdružení KonRad v No-vém Jičíně.
***První informační schůzka v pondělí 20.9.2010 v MC Vláček, od 15:30 hod.
___________________________________________________________________________________________

ZAHÁJENÍ KURZŮ V ZÁŘÍ 2010
Bližší informace se dozvíte na informačních schůzkách nebo viz. kontakt:

Iva Ondrejková tel.: 731 583 388 e-mail: MCVLACEK@seznam.cz


H E R N A a M I N I Š K O L I Č K A stále v provozu - hlídání dětí od 1 roku. Celodenní od 3 let.
___________________________________________________________________________________________
DALŠÍ INFORMACE: Hodslavice

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 13.09.2010 v 21:59 hodin

Copyright 1994-2022 © Luděk Šorm