Návrat na hlavní stranu

Aktuality obecního úřadu

Aktuality obecního úřadu
U S N E S E N Í
z 1. zasedání rady obce konané dne 23.11.2010 na OÚ Hodslavice


I. Rada obce schvaluje

a) finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč Mysliveckému sdružení Hodslavice na nákup chemického postřiku na invazivní rostliny v katastru obce Hodslavice,

b) použití soukromého vozidla ke služebním cestám pro starostku Mgr. Pavlu Adamcovou a místostarostu Martina Reptu,

c) změnu formátu Zpravodaje obce a jeho způsobu zpracování,

d) zřízení kopie úřední desky na "Dolním konci",

e) způsob vyplácení odměny při skončení výkonu funkce starosty a místostarosty v měsíčních splátkách ve výši jedné měsíční odměny počínaje prosincem roku 2010.

II. Rada obce zřizuje

a) pro celé funkční období následující komise:
1. pro územní rozvoj, plánování a investice,
2. sociální a zdravotní,
3. pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci obce,
4. pro životní prostředí.

III. Rada obce povoluje

a) p. Jarmile Kudělkové, Hodslavice čp. 37 připevnění reklamy s podmínkou, že reklama nesmí bránit účastníkům silničního provozu ve výhledu. Před umístěním nutná konzultace žadatelky s ing. Kamilem Ondřejíkem.

IV. Rada obce pověřuje a ukládá

a) kontrolnímu a finančnímu výboru - prošetřit akci odstranění komínu nad střechou budovy čp. 300 ZŠ Hodslavice,

b) Mgr. Pavle Adamcové, starostce - zažádat o právní posouzení smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro územní řízení "Odkanalizování obce Hodslavice",

c) Mgr. Pavle Adamcové, starostce - vyzvat zhotovitele předávacího protokolu k dodání 2 kusů (dle smlouvy) a k dodatečnému vypracování bodu e/ smlouvy "Odkanalizování obce Hodslavice",

d) Mgr. Pavle Adamcové, starostce - zažádat o dokumentaci "Odkanalizování obce Hodslavice" v elektronické podobě,

e) Mgr. Pavle Adamcové, starostce - dojednat s dodavatelem "Odkanalizování obce Hodslavice" splátkový kalendář,

f) Mgr. Pavle Adamcové, starostce - dopracovat smlouvu o převodu vlastnictví společenského domu Charity Hodslavice na Obec Hodslavice, dojednat podmínky úvěru u České spořitelny, a.s. a dojednat možnosti sepsání smlouvy o smlouvě budoucí na nájem části prostor společenského domu pro Charitu Hodslavice,

g) Josefu Kudělkovi, stavebnímu technikovi - prošetřit na místě samém žádost p. Josefa Rýdla, Hodslavice čp. 126 o vytyčení hranic místní komunikace, Všude ZÁKAZ
TEXT ODSTAVCE h) Josefu Kudělkovi, stavebnímu technikovi - posoudit žádost p. Vladimíra Macíčka, Hodslavice čp. 178 o odstranění lípy na obecním pozemku přilehlém k pozemku žadatele,

i) Marii Pavlátové, ekonomce - zpracovat návrh změny poplatku občanů za odpad pro rok 2011.

V. Rada obce bere na vědomí

a) kontrolu usnesení minulé rady obce,

b) záměr nechat vypracovat rozpočtové opatření č. 3/2010 ke schválení na 2. zasedání zastupitelstva obce,

c) stávající stav a plnění rozpočtu obce v roce 2010,

d) informaci o jednání s p. Curylou a p. Krumpolcovou ohledně zakoupení společenského domu Charity Hodslavice Obcí Hodslavice,

e) informaci o převod finančních prostředků na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a provede-ním sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 5 476,- Kč na účet obce,

f) žádost p. Martiny Sváčkové, Hodslavice čp. 208 o byt,

g) žádost manželů Bílkových, Hodslavice čp. 120 o drobné stavební úpravy místní komunikace,

h) závazné stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičína - nesouhlas se skácením dřeviny, čj. OŽP/59483/2010/Hů (žádost OÚ čj. 2700/2010/951/93/68.5),

i) informaci o projednání námitky p. Petrskovského, Nový Jičín, Dlouhá 47, k využívání lávky pro pěší u VOP osobními i nákladními automobily,

j) usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně o ustanovení stálého opatrovníka p. Františku Holeňovi, Hodslavice čp. 211,

k) žádost p. Pavlíny Larišové o opravu vlhké a plísní zasažené zdi v kadeřnictví v Obecním domě,

l) žádost manželů Pavla a Zdeňky Bartoňových, Hodslavice čp. 441 o odkoupení obecního pozemku na par.č. 1365 (300 m2) v k.ú. Hodslavice,

m) žádost manželů Jana a Dagmar Kudělkových, Krhová, o odkoupení obecního pozemku par. č. 1673/13 v k.ú. Hodslavice,

n) záměr revidovat smlouvu o pronájmu obecního vodovodu,

o) informaci o podání žádosti o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod,

p) informaci o výši nákladů na povinné rozbory vypouštěných vod,

q) informaci o využívání soukromých pozemků pro potřeby Obce Hodslavice bez smluvního zajištění................................................. ...........................................
starosta obce místostarosta
Společné setkání

V pátek 26. listopadu se uskutečnilo setkání zástupců a vedoucích hodslavských spolků, sdružení a dalších občanů.
26 zúčastněných vedoucích ze 16 spolků hodnotilo činnost v uplynulém období a diskutovalo o dění budoucím.
Vedení obce představilo novou podobu Hodslavského zpravodaje a návrhy na webové stránky obce, se kterými se můžete seznámit na www.prohodslavice.cz.

Dále několikrát zaznělo z úst přítomných postesknutí: " Spolky by měly pracovat víc dohromady a hlavně by se měly více informovat o akcích, aby se akce vzájemně nepřekrývaly a nenarušovaly." Také jsme několikrát slyšeli povzdechy o tom, jak málo dětí se zapojuje do pravidelné zájmové činnosti ve spolcích.
Hovořilo o 600.výročí od první písemné zmínky o Hodslavicích a dohodlo se, že oslavy budou probíhat formou besed, výstav, setkávání po celý rok a vyvrcholí při Dni obce 18.6.2011.
Jeden z návrhů ze strany vedení obce byl obnovit tradice v rámci Hodslavského roku, ale tento návrh nebyl zástupci přijat s tím, že velmi málo členů je ochotno pomoci při různých akcích. Z toho důvodu se pokusíme zrealizovat pouze Pálení Mařeny, Stavění a Kácení máje.
A které nejdůležitější akce, jejichž termín již známe, si můžete zapsat do kalendáře s letopočtem 2011?
28.ledna Společenský ples školy (ZŠ)
29.ledna Dětský maškarní karneval (ZŠ)
12.únor Společenský ples Klub důchodců a ČSCH
19.února Maškarní ples (Fotbal)
12.března Maškarní karneval (MŠ)
7.dubna Vítání jara s písničkou (MŠ)
22.dubna Den Země - projektový den (ZŠ)
22. dubna Za Hodslavice čistější (ZŠ + MS)
8.května Den matek (ZŠ, MŠ. OÚ)
21.května 40.ročník turistického pochodu Palackého stezka (KČT)
květen Olympijský den - projektový den (ZŠ)
26.května Den matek na zahradě MŠ (MŠ)
11.června III.ročník volejbalového turnaje žáků a žaček Memoriál J.Matějů (TJ + ZŠ)
18.června Den obce (OÚ + ostatní spolky, ZŠ, MŠ)
20.-21.června Turnaj žáků v tenise O přeborníka Hodslavic (TC)
21.června Rozloučení s předškoláky na zahradě MŠ (MŠ)
2.-3.července 16.ročník výstavy drobného zvířectva( ČSCH)
2.-3.července Pouť
2.-3.července 38.ročník volejbalového turnaje mužů a žen(TJ Volejbal)
13.července Nohejbalový turnaj (Nohejbal)
16.července Noční turnaj malé kopané (fotbal)
29.-31.července Turnaj v tenise O přeborníka Hodslavic (TC)
13.-14.srpna Memoriál JUDr.Romana Rýdela v tenise
prázdniny letní tábor - Royal Rangers, TJ Sokol

Výše uvedeny akce jsou akce s pevným termínem a s dalšími aktuálními akcemi budete průběžně seznamováni na stránkách obce i ve Zpravodaji i na samostatných plakátech.
A to není vše. Rok 2010 ještě nekončí a tady je přehled akcí, které nás ještě čekají.
18.prosince TJ Orel pořádá turnaj ve stolním tenise. Hodslavští turisté vás zvou na společný výšlap na Lysou horu 26.prosince.
A svou duši můžete pohladit při poslechu písní nacvičených sborem při Klubu důchodců Radost a našich mladých z cimbálovky Trojačka. Koncert se uskuteční ve Společenském domě Charity v úterý 28.prosince od 17. hodin.
A kdo by chtěl v období mezi svátky si protáhnout tělo, může přijít si zahrát nohejbal do tělocvičny, opět 28.prosince.
A to nejlepší nakonec. Na Silvestra proběhne již 10.ročník Silvestrovského běhu. Start bude od 10 hodin před Obecním domem as doběhem na dolním konci a vyhodnocením v Hospůdce u Lukiho. Přijděte provětrat sebe i své blízké. Třeba i bez tréninku a možná se i pobavíte.
První desetiletí 21. století ukončíme opět na našem náměstíčku a o půlnoci přivítáme rok 2011.

Přeji vám všem, vážení spoluobčané klidné dny adventní, krásné svátky vánoční a do roku 2011 hodně štěstí, zdraví, osobní i pracovní pohody a hodně příjemných chvil prožitých v našich Hodslavicích.
Alena Kulíšková,
předsedkyně komise pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci
Předpokládaný termín zprovoznění mostů a lávek v Hodslavicích je 20.12.2010.

Jedná se o :

most M1- u č.p. 99 - na dolním
Most M4 u Geryka
Most M 11 u Cyrusů
Lávka L4 u Garčara
Lávka L6 u pekárny
Uzavírka silnice č. I/57 - omezení průjezdu silnice prodlouženo až do 31.12.2010 (u viaduktu).
DALŠÍ INFORMACE: Hodslavice

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 02.12.2010 v 19:53 hodin

Copyright 1994-2022 © Luděk Šorm